KølevandBWT tilbyder effektiv vandbehandling til kølevandsanlæg

Kølevand

Lukkede kølevandskredsløb (f. eks.  i airconditionsystemer)

Påfyldning af blødgjort eller totalafsaltet vand er generelt tilstrækkeligt, når der anvendes korrosionsbestandige rør af f. eks. plastik. Afhængig af driftsforholdene kan der i nogle tilfælde ønskes endnu bedre vandkvalitet og yderligere vandbehandling er påkrævet.

 

Åbne kølevandssystemer (alle anlæg med køletårne)

Dampene i et køletårn består udelukkende af 100 % rent vand. Derfor vil saltmængden i cirkulationsvandet stige kontinuerligt. Et stort saltindhold forårsager korrosion og tilkalkning af køletårnet og cirkulationsvandrørene. Algevækst og støvpartikler fra den omgivende luft kan også forstyrre driften. Effektiv vandbehandling er derfor en nødvendighed for at sikre, at køletårnet fungerer økonomisk og stabilt. 

 

Standarden VDI 3803 stiller krav om, at kvaliteten af cirkulationsvandet skal være egnet til brug sammen med materialerne anvendt i køletårnet og cirkulationsvandrørene. I nedenstående tabel er grænseværdierne defineret: 

 

Anbefalede grænseværdier for vandkvaliteten i åbne vandsystemer:

Materialer i kontakt  med kølevandet  Ledningsevne  Kalcium  Klorid   Sulfat
    Ca Cl  SO4
  µS/cm mg/l  mg/l mg/l
Stål og jernfrit metal < 2200 > 20 < 200 < 325
Stål og  metaller < 2500 > 20 < 250 < 400
Plastik og rustfrit stål < 3000   < 400

< 600

 

Cirkulationsvandet skal være klart og må indeholde sediment. Kabonathårdheden <4° dH og kemisk hårdhedsstabilitet <20° dH. Biocider doseres efter behov så bakterieniveauet er >100.000/ml. 

 

Følgende driftsforstyrrelser kan opstå, hvis de ovenstående grænseværdier ikke overholdes:

  • Forringelse af varme- eller køleoverførsel

  • Stigende tryktab på grund af forsnævring i rørtværsnit

  • Blokering af dyser, ventiler og kølerør/kanaler 

 

Alvorlige konsekvenser:

  • Højere energi- og vandforbrug

  • Funktionsfejl og produktionsstop

  • Øget vedligeholdelse 

  • Ødelæggelse af kritiske systemkomponenter  

 

Vand til luftbefugtningsanlæg 

Luftbefugtningsanlæg anvendes i mange nye bygninger for at øge komforten og forbedre indeklimaet. Mangelfuld eller dårligt indstillet luftbefugtning kan påvirke brugernes helbred og der opleves dårligt indeklima. Hygiejnen spiller en vigtig rolle, når man ønsker at installere luftbefugtningsanlæg. Den nuværende standard VDI 6022 indeholder anbefalede grænseværdier.
Adskillige processer anvendes i luftbefugtning. Fællesnævneren for alle processer er, at vandet er en kritisk faktor. Omvendt osmoseanlæg til produktion af totalafsaltet vand er i stigende grad populære til luftbefugtningsanlæg - i nogle tilfælde suppleret med desinfektionsanlæg (f. eks. UV).